جهانگیرآشنا:جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود كه بتواند در كنار رشد و توسعه شاخص های اجتماعی و اقتصادی مانند درآمد سرانه، توزیع ناخالص ملی و نرخ تولد و مرگ و میر، بر معیارهای آموزش، فناوری های اطلاعاتی و به عبارتی بر افزایش سواد رسانه ای تاكید نماید
کارگاه آموزشی سواد رسانه ای در مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی شهرستان بهمئی برگزار شد
اکنون سواد رسانه ای به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای نظارتی طرف توجه بسیاری از کشورها است و افزایش نظام های اطلاعاتی و ارتباطی، ضرورت آموزش سواد رسانه ای در افراد جامعه را بیش از پیش نمایانگر می سازد.
توزیع بسته های ورزشی بین دانش آموزان نیازمند شهرستان بهمئی به همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی
به همت گروه جهادی شهید رضا امینی حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی بسته های ورزشی بین دانش آموزان توزیع شد.
مرحله دوم توزیع بسته های ورزشی میان دانش آموزی شهرستان بهمئی که از نظر مالی در وضعیت مناسبی قرار نداشتند انجام گرفت.