اهدای ۶۵ سری جهیزیه به نوعروسان بهمئی به همت قرار گاه جهادی طلایه دارن ظهور استان کهگیلو یه و بویراحمد، مجموعه بسیج و سپاه پاسداران شهرستان
65 سری جهیزیه به همت گروه قرار گاه جهادی طلایه دارن ظهور استان کهگیلو یه و بویراحمد، مجموعه بسیج و سپاه پاسداران شهرستان به نوعروسان بهمئی اهداء شد