بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آموزشگاه موسیقی شهریار
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ومعاون دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی ،معاون هنری وسینمایی و جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر از آکادمی موسیقی شهریار بازدید بعمل آوردند.