معرفی بخش ابوالفارس رامهرمز
اکثر خانوارهای منطقه دارای شغل کشاورزی با محصول یکسان نظیر کشت برنج یا گندم دیم می‌باشند و یا به دامپروری سبک به صورت سنتی امرارمعاش می‌کنند که آداب و رسوم و ابزار کاشت و داشت و برداشت روستاییان با هم یکسان بوده و به هم پیوند دارد.
سگ زرد برادر شغال است.
خوی استکباری و لیبرالی در ذات دولت آمریکا نهفته است
امروز در میان همه خبر هایی که از آمریکا مخابره می‌شود یک خبر از همه رساتر و بیشتر مورد نظر است و آن خبر تلاش کنگره وسنا امریکا برای استیضاح رئیس جمهور کنونی آمریکا آقای ترامپ از ریاست جمهوری به جرم همراهی با آشوبگران و اغتشاشات گران است
عکس العمل مقامهای کهنه کار سیاسی در آمریکا و کشورهای غربی و سایر کشورهای قدرتمند بلوک شرق(روسیه وچین) حکایت از یک اجماع نظر(شروع جهان پسا آمریکا ) دارد که جمهوری اسلامی سالهاست این اتفاقات را پیش بینی و آمریکا را به تاریخ انقضاء زودهنگام نزدیک دانسته است.
ستونهای کاخ سفید در پی شبه کودتای شب گذشته به سختی لرزید
براستی در آمریکا چه خبر است
هنرکتاب نخواندن ،چرا وچگونه باید خواند
ر باب موضوع کنونی که باز ناشی از تجربه زیسته بنده در محیط کار است نه تلویح نه تعریض و نه طعنه ای یافت می شود که بالعکس حاصل نگرانی بنده در مورد مخاطبان و عضوهای کتابخانه شهرستان بهمئی است و نام آن را هنر کتاب نخواندن گذاشتم.