این ما هستیم که انتخاب میکنیم صالح ترین افراد جامعه اداره ی کشورمان را به دست بگیرند
رأی ندادن ما به نفع و به ضرر کیست
ممکن است هر کدام از ما طرفدار یک حزب ،جریان یا افرادی باشیم. اما در فطرت و وجود همه ی ما میهن دوستی و انتخاب اصلح. و بهترین ها وجود دارد.
انتخاب خوب آینده خوب/نظام مطالبه گری از شورای شهر توسط سازمان‌های مردم نهاد باید در بهمئی تقویت شود
متاسفانه اعضای شورا با طرح شعارهای احساسی ، هیجانی ، انقلابی ، مذهبی و مدنی روی کار ‌می‌آیند و تا مدتی سرمست از پیروزی شعارهایی دال بر توسعه، فسادزدایی و رفع معضلاب شهری و … سر می‌دهند
معرفی بخش ابوالفارس رامهرمز
اکثر خانوارهای منطقه دارای شغل کشاورزی با محصول یکسان نظیر کشت برنج یا گندم دیم می‌باشند و یا به دامپروری سبک به صورت سنتی امرارمعاش می‌کنند که آداب و رسوم و ابزار کاشت و داشت و برداشت روستاییان با هم یکسان بوده و به هم پیوند دارد.