حمله موشکی ایران به عین الاسد بعنوان بزرگترین پایگاه آمریکاییها در خاورمیانه ،برای اولین بار در تاریخ اتفاق افتاده است
_شکست هیمنه پوشالی آمریکا در دنیا با توجه به اینکه برای اولین بار بود که یک پایگاه ارتش این کشور ,آنهم بزرگترین پایگاه ،مورد حمله موشکهای بالستیک قرار گرفته است.