مناطقی محروم تر از محروم در شهرستان بهمئی
مردم اهالی روستاهای توبردی، ماخره، پهنوک، ده بنار، گردنگه، چهتون و چهچل عاجزانه از فرماندار انقلابی و زحمت کش شهرستان بهمئی که تا حال زحمات زیادی برای کم شدن مشکلات این مناطق انجام داد درخواست پیگیری مشکلات این مناطق را دارند.