نگرانیم برای خودم نیست، بلکه برای شماهاست که آگاهانه یا نا آگاهانه تیشه به ریشه خود می زنید.
درد دل درختان بلوط ماغر شهرستان بهمئی با خبرنگار پایگاه خبری عصر آشنا
ناله می کنم، فریاد برمی آورم بسان ایلی که جوان از دست داده باشد؛(دی بیو بالا سرم، بوین جمالم/تش زنه گوشی دلم ن مونده حالم)