با تلاش بانوان بهمئی ؛ راه‌اندازی کارگاه و طرح تولید پوشاک به همت بانوان کارآفرین بهمئی و عدم نیازمندی به شهرستان های همجوار در زمینه پوشاک و البسه
 با اجرای این طرح و راه اندازی کارگاه و طرح تولید پوشاک به همت بانوان کارآفرین بهمئی از هزینه های اضافی ، مراجعه به شهرها و استان های همجوار به میزان زیادی کاسته خواهد شد و خدمات لازم در همین شهرستان به مردم ، مدارس ، خانواده ها ، اصناف ، بیمارستان ها و مراکز درمانی ارائه می شود.