بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران بود که تنها ۱۷ ماه در این پُست قرار داشت و سرانجام در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ مجلس اول رای به عدم کفایت او را داد. بنی صدر  بعد از این اتفاق به فرانسه فرار کرد و در همان کشور درگذشت.