شهداء و روستاهای فراموش شده  کارند ودشت آهوشهرستان بهمئی
لذا از مسولین شهرستانی واستانی وکشوری تقاضا میشود که صندلی که از خون مبارک شهیدان به دست آمده وروی آن راحت نشسته اید ،برای مردم روستاهای فقرنشین کشور فکری بیندیشیدوآنهارا از این فقروفلاکت دربیاورید که انشااله درقیامت شرمنده شهدا نباشید.
نزاع خونین در دشتروم بویراحمد+جزئیات
هم اکنون با تدبیر فرماندهی محترم نیروی انتظامی وحضور یگان امدادو پلیس آگاهی استان امنیت کامل در منطقه برقرار هست وامید می رود با تدبیر ودرایت بزرگان ،معتمدین دهستان دشتروم،مراجع محترم نظامی وانتظامی ،جناب آقای دکتر نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان و دکتر ملک حسینی دادستان مرکز استان از بروز درگیری های احتمالی جلوگیری شود