سفر استاندار به مناطق محروم شهرستان بهمئی قابل تقدیر است/احتمال قاچاق آرد از شهرستان/خبرهای خوب مدیرکل مخابرات
مدیرکل مخابرات خبر خیلی خوبی دادند ،۲۷۰کیلومتر فیبر نوری از یک مسیری غیر از مسیر گچساران_ بهبهان به شهرستان انتقال داده خواهد شد ( نهایتا تا قبل از اتمام ۱۴۰۲ )،خیلی از روستاهای شهرستان را پوشش خواهد داد.